Bajkal: jazero plné problémov

UNESCO vydalo posledné varovanie pred zaradením Bajkalu na čierny zoznam ohrozených lokalít svetového dedičstva. Konečné rozhodnutie bude prijaté 1. februára 2022. Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru je znepokojená zmenou hladiny vody, nekontrolovaným rozvojom pobrežia a odstraňovaním odpadu z Bajkalskej celulózky a papierne.

Jedinečné jazero 

Bajkal je na našej planéte jedinečným fenoménom. Toto jazero nemá vo svete obdobu, pokiaľ ide o vek, hĺbku, zásoby a vlastnosti sladkej vody, rozmanitosť organického života.

Jazero je dlhé 636 km, s maximálnou šírkou v centrálnej časti 81 km a minimálnou šírkou oproti delte Selenga 27 km. Maximálna hĺbka jazera je 1 637 metrov, priemerná hĺbka je 730 metrov. Bajkal sa nachádza v nadmorskej výške 455 m. Jeho pobrežie je dlhé približne 1 850 km. Je to najstaršie jazero na Zemi (staré 20 – 30 miliónov rokov). Viac ako polovica pobrežia Bajkalu je chránená.

Bajkalská voda je jedinečná a prekvapujúca svojimi vlastnosťami. Vysoká priehľadnosť sa vysvetľuje tým, že bajkalská voda má vďaka činnosti živých organizmov, ktoré v nej žijú, veľmi nízky obsah minerálov a blíži sa destilovanej vode. Objem vody v Bajkale je približne 23 tisíc kilometrov kubických, čo predstavuje 20 % svetových a 90 % ruských zásob sladkej vody.

Bajkal je domovom viac ako 2 600 druhov a odrôd živočíchov a viac ako 1 000 druhov rastlín. Z času na čas sa objavia nové druhy. Odhaduje sa, že v súčasnosti je vedecky známych len 70 – 80 % živých druhov žijúcich vo vodách Bajkalu.

Endemity: Bajkalská Nerpa

Endemity: Barguzinský soboľ

Jazero bez majiteľa

Jazero obklopuje päť prírodných rezervácií, štyri národné parky a 21 prírodných rezervácií. Medzi ich správami však neexistuje žiadna koordinácia, nie je možné vybudovať spoločný systém riadenia, a to je hlavná požiadavka pre správu lokalít svetového dedičstva, hovorí Alexander Kolotov, ruský koordinátor environmentálnej koalície Rieky bez hraníc a člen Rady povodia Angaro-Bajkal.

V roku 2018 ruské ministerstvo poľnohospodárstva takmer povolilo priemyselný odstrel tuleňov z Bajkalu, pripomína odborník. A ministerstvo poľnohospodárstva Burjatskej republiki chcelo vtedy regulovať aj počet kormoránov v Bajkale. „Úradníci, ktorí majú ďaleko od ekológie, sa snažia ovplyvňovať prírodné procesy bez zdôvodnenia a posúdenia vplyvu na životné prostredie. Rozhodnutia o zmene hraníc ochranných pásiem sa prijímajú spontánne a bez verejnej diskusie,“ dodáva Alexander Kolotov.

Vládne nariadenie prijaté koncom roka 2020, ktoré zakázalo viaceré činnosti na jazere Bajkal, vyvolalo medzi ochrancami životného prostredia veľa otázok. Objavilo sa však množstvo výnimiek: zákaz zastavania nedotknutých lokalít zmizol, odstrely v ochrannom pásme vodných zdrojov pri opravách a výstavbe ciest boli povolené, rovnako ako sanitárna ťažba v cédrových lesoch.

Najväčším prítokom jazera je rieka Selenga. Jej vody však Bajkal nielen zapĺňajú, ale aj znečisťujú. Hutnícke závody pravidelne vypúšťajú do rieky odpadové a priemyselné vody, ktoré následne znečisťujú jazero.

Z poľnohospodárskej oblasti sa do rieky vyplavujú agrochemikálie používané na hnojenie pôdy na blízkych poliach. Do rieky Selenga sa pravidelne vypúšťa aj živočíšny a rastlinný odpad. To má za následok úhyn riečnych živočíchov a znečistenie vôd jazera.

FOTO: Bajkal. Satelitná snímka

V roku 1950 bola v Irkutsku vybudovaná vodná elektráreň, v dôsledku čoho sa hladina Bajkalského jazera zvýšila približne o jeden meter. Tieto zmeny negatívne ovplyvnili živobytie obyvateľov jazera. Zmeny vodnej hladiny negatívne ovplyvnili neresiská rýb, pričom niektoré druhy vytlačili iné. Zmeny hladiny vodných más prispievajú k ničeniu brehov jazera.

Čo sa týka okolitých osád, ich obyvatelia denne produkujú obrovské množstvo odpadu, ktorý celkovo poškodzuje životné prostredie. Riečny systém a jazero Bajkal sú znečistené odpadovými vodami z domácností. Do Bajkalu sa ročne dostane 1,7 milióna kubických metrov odpadových vôd z bytového a komunálneho sektora. Často sa na vypúšťanie vody nepoužívajú dostatočné čistiace filtre. To isté platí aj pre vypúšťanie priemyselných vôd.

Jazero je obklopené veľkým počtom osád, ktoré znečisťujú ovzdušie. V centrálnej ekologickej zóne prírodnej oblasti Bajkalu (okolo Bajkalu sa nachádza približne 100 osád) sa v súčasnosti nachádza len 12 čističiek odpadových vôd. Ministerstvo prírodných zdrojov hodnotí väčšinu obecnej infraštruktúry ako „extrémne opotrebovanú“ s nízkou účinnosťou čistenia. Väčšina emisií sa dostáva do vôd Bajkalského jazera. Okrem toho je oblasť vďaka špecifickej veternej ružici predisponovaná k severozápadným vetrom, v dôsledku čoho je ovzdušie znečistené z priemyselného uzla Irkutsk – Čeremchovo, ktorý sa nachádza v údolí Angary.

Roshydromet (hydrometeorologický úrad RF) uvádza, že hlavným zdrojom prchavých fenolov, ktoré sa dostávajú do jazera, sú komunálne výpuste. Služba zaznamenala prekročenie maximálnej prípustnej koncentrácie (údaje zo správy za rok 2020, ktorá bola v čase uverejnenia posledná dostupná). Už niekoľko rokov sa pozoruje v 70 – 73 % vybraných vzoriek vody.

Znečistenie vedie k ekologickej kríze. V pobrežnej zóne aktívne rastú vláknité riasy, začala odumierať bajkalská huba a množstvo ďalších endemitov, rozvíjajú sa sinice a iné.

Na stave vody jazera sa rovnako negatívne prejavuje aj zanedbávanie prírodných atrakcií regiónu zo strany turistov. Keďže prakticky neexistuje systém zberu a recyklácie odpadu po turistoch a z domácností, situácia sa z roka na rok zhoršuje.

FOTO: Bajkalská celulózka a papierňa

Riešenie problémov

Stupeň znečistenia v najhlbšom jazere ešte nedosiahol kritickú úroveň, ale už sa k nej blíži. Obsah jedovatých látok vo vode je však vyšší ako normálne. Opatrenia prijaté v rokoch 2018 – 2019 sa ukázali ako nedostatočné, keďže situácia sa len zhoršuje. Riešenia vo veľkej miere závisia od environmentálnej kultúry spoločnosti a verejných politík – nielen Ruska, ale aj krajín, ktoré sú s jazerom spojené.

Hlavné opatrenia prijaté na ochranu jazera Bajkal sú:

–  Federálny zákon by sa mal zmeniť tak, aby zakazoval vypúšťanie odpadových vôd z priemyselných a komunálnych zariadení do Bajkalu;

–  zakázať výstavbu zariadení v pobrežnej zóne, ktoré nespĺňajú environmentálne normy;

–  úplný zákaz klčovania lesov;

–  projekt Veľká bajkalská cesta, ktorého cieľom je znížiť množstvo odpadu, vyčistiť pobrežie a vytvoriť ekologické trasy pre turistov;

 –  projekt „Zachráňme Bajkal“, ktorý každoročne organizuje environmentálne výjazdy s cieľom zlepšiť environmentálnu gramotnosť ľudí;

 –  projekt „Zapovednoe Pribaikalye“, ktorý vyzýva dobrovoľníkov na čistenie pobrežných a lesných oblastí od domáceho odpadu;

  –  rokovania s Mongolskom o výstavbe vodnej elektrárne (zatiaľ neúspešné);

  –  zastavenie prevádzky závodu na výrobu celulózy a papiera Bajkal;

  –  rozvoj nových environmentálnych projektov.

Tieto body sú takmer totožné s bodmi, ktoré odporúčajú medzinárodné environmentálne organizácie. Zatiaľ však nie je jasné, v akom štádiu sa plán nachádza a kedy bude realizovaný.

Rovnako dôležité pri riešení problémov ekologického charakteru je finančné zabezpečenie a podpora vedeckej zložky, ako aj pravidelný vedecký výskum stavu jazera a jeho okolia, pravidelné odbery vzoriek vody a regulácia druhovej rozmanitosti rastlín a živočíchov.

Najdôležitejšie je uvedomiť si, že hlavnou hrozbou pre Bajkal sme my, ľudia.

„Turistický ruch na Bajkale v skutočnosti nie je taký veľký. Tamojšia príroda je však, žiaľ, veľmi zraniteľná. A aj ten turistický tok, ktorý dnes vidímе, Bajkal vážne poškodzuje,“ – tvrdia environmentalisti.

Z toho vyplýva, že Bajkal je potrebné chrániť a spôsoby jeho ochrany sú známe. Zostáva už len nájsť vôľu a prostriedky na realizáciu týchto opatrení.                                                                           

Jurij Vasin

Ilustračné foto: BIGtravel.sk


Zdroje: https://ecoportal.info/ekologicheskie-problemy-bajkala/

              https://bellona.ru/publication/2021-bcbk/

              https://plus-one.ru/news/2021/09/17/uchenye-zayavili-o-vysokoy-koncentracii-mikroplastika-v-baykale

              https://greenologia.ru/eko-problemy/gidrosfera/bajkal.html

              https://natural-world.ru/problemy/ekologicheskie-bajkala.html