Ako ďalej v ochrane ovzdušia

Na základe rokovania Slovenskej republiky s Európskou komisiou (Clear Air Dialugue) sme sa zaviazali do roku 2030 realizovať Národný program znižovania emisií, teda znížiť emisie hlavných znečisťujúcich látok o 50% oproti roku 2005. Tento cieľ sa premietol aj do Programového vyhlásenia vlády.

Aj laik vie, že kvalita ovzdušia je v rámci Slovenska a jeho regiónov rozdielna. V nádväznosti na spomínaný Národný program znižovania emisií preto MŽP už druhý rok pripravuje nový Zákon o ochrane ovzdušia. Cieľom novej právnej úpravy je zadefinovať limitné a cieľové hodnoty. Tak, ako čakajú zonáciu Národné parky, aj Slovenská republika sa bude deliť na zóny podľa miery znečistenia ovzdušia. Na meranie jeho kvality sa budú využívať monitorovacie stanice, ale zákon bude definovať aj ich minimálny počet na dané územie. Zároveň do výsledkov meraní budú môcť byť zahrnuté aj certifikované monitorovacie stanice iných subjektov (napr. veľkých priemyselných prevádzok). Okresné úrady v sídle každého kraja budú mať možnosť určiť alebo sprísniť informačný prah po konzultácii s Úradom verejného zdravotníctva.

V zákone budú jasne definované oblasti so zvýšenou kvalitou ovzdušia , Národné parky, prírodné parky, kúpele… Nielen v týchto oblastiach bude možné určiť prísnejšie emisné limity. Príslušný orgán už bude mať možnosť uložiť osobitné opatrenia, ak má konkrétny prevádzkovateľ podiel na znečistení v danej lokalite viac ako 10%.

Okrem dlhodobých opatrení budú možné aj opatrenia krátkodobé, ktoré si vyžiada momentálna situácia. Pri prekročení limitných hodnôt sa opatrenia začnú už nasledujúci deň po ich vyhlásení.

Pri ochrane ovzdušia sa posilní úloha vyšších územných celkov a obcí. Ak to považujú za dôležité, ich zastupiteľstvá budú môcť v tejto oblasti prijímať všeobecne záväzné nariadenia, ktoré napríklad môžu na niektorých územiach obmedziť dopravu. Rovnako získajú právomoci pri povoľovaní nových stavieb a prevádzok.

O kvalite ovzdušia bude informovať Slovenský hydrometeorologický ústav, Slovenská agentúra pre životné prostredie, Okresné úrady, obce. V prípade krízových situácií pribúda povinnosť informovať o nej aj pre verejnoprávne médiá a mobilných operátorov.

Okrem kvality ovzdušia sa bude monitorovať aj vplyv jeho znečistenia na ekosystémy.

Nový zákon by mal byť schválený už v tomto roku.

Ing. Zuzana Kocúnová, riaditeľka odboru ochrany ovzdušia MŽP SR

Z  príspevku autorky na konferencii APEL (Aktuálne požiadavky enviromentálnej legislatívy), Bratislava, on – line, 9. 12. 2021.

Ilustračné foto: pexels.com