Ako správne separovať odpad

DO ZELENÝCH KONTAJNEROV

PATRIA: Nevratné obaly zo skla z alkoholických alebo nealkoholických nápojov, poháre, tabuľové sklo z okien a dverí (väčšie množstvo patrí na zberný dvor), sklenené črepy a pod.
NEPATRIA SEM: Porcelán, keramika, drôtené sklo, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, pozlátené a pokovované sklo alebo technické druhy skla. Vratné fľaše vracajte späť do obchodu.
DO MODRÝCH KONTAJNEROV PATRIA: Noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, stlačené krabice, kartóny, papierové obaly, papierové tašky. V malom množstve aj papier s kancelárskymi sponkami alebo skartovaný papier.
NEPATRIA SEM: Väzbové obaly kníh, mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtový papier, použité plienky a hygienické potreby, alobal, celofán a pod. Z papierového odpadu možno vyrobiť aj obaly na vajcia, kuchynské utierky.

DO ŽLTÝCH KONTAJNEROV

PATRIA: Neznečistené stlačené alebo zošliapnuté PET fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie, polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z CD, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov a kozmetiky.
NEPATRIA SEM: Mastné obaly so zvyškom potravín, podlahové krytiny, novodurové rúrky, obaly z nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, farieb a pod.
NÁPOJOVÉ KARTÓNY V prípade, že sa vo vašej obci tieto obaly zbierajú, odhadzujte ich do kontajnerov alebo igelitových vriec podľa pokynov obce. Nápojové kartóny je potrebné pred ich vyhodením vypláchnuť a zmenšiť ich objem napr. zošliapnutím.

DO ČERVENÝCH KONTAJNEROV

PATRIA: Kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky. Triedia sa podľa pokynov obce/mesta.
NEPATRIA SEM: Kovové obaly kombinované s iným materiálom, napr. tuby z krémov a pást. Mäkké vrecúška, napr. z kávy. Kovové obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok. Nadrozmerný kovový odpad je potrebné odniesť do zberní kovov, príp. do zberných dvorov.
BIOODPAD TVORÍ: Šupky, čajové vrecúška, ovocie, zelenina, odpad z verejnej zelene, lístie, tráva, záhradný odpad.
NEPATRIA SEM: Mäso, popol, stavebný odpad a pod. DO ČERVENÝCH KONTAJNEROV PATRIA: Kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky. Triedia sa podľa pokynov obce/mesta.

(Zdroj: Envi – Pak)

Ilustračné foto: pexels.com