Do zoznamu chránených území Natura 2000 by sa malo doplniť 97 lokalít s celkovou výmerou 10.201 hektárov. Na 50 percentách výmery by malo dôjsť k zvýšeniu stupňa ochrany oproti súčasnému stavu. Vyplýva to z nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje doplnok národného zoznamu území európskeho významu, zverejnenom v medzirezortnom pripomienkovom konaní

Bratislava – Do zoznamu chránených území Natura 2000 by sa malo doplniť 97 lokalít s celkovou výmerou 10.201 hektárov. Na 50 percentách výmery by malo dôjsť k zvýšeniu stupňa ochrany oproti súčasnému stavu. Vyplýva to z nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje doplnok národného zoznamu území európskeho významu, zverejnenom v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Najvyšší podiel doplnených území by mali mať trvalé trávne porasty, 6800 hektárov, s výskytom kosných lúk, ktoré sú cenným biotopom európskeho významu. „Na Slovensku sa zachovali vďaka ich nepretržitému obhospodarovaniu zo strany vlastníkov či užívateľov pozemkov. Zaradenie do území európskeho významu je predpokladom pre pokračovanie pasenia či kosenia na týchto pozemkoch aj do budúcnosti,“ poukázal envirorezort v materiáli.  

Lesné pozemky by mali tvoriť 1524 hektárov. Aj v tomto prípade je prioritou zachovanie súčasného využívania pozemkov s tým, že zmena – bezzásah, čiže piaty stupeň ochrany, navrhuje ministerstvo životného prostredia na výmere 42 hektárov. Na ôsmich hektároch navrhuje jemnejšie spôsoby starostlivosti o les, a to štvrtý stupeň ochrany.  

Vodné plochy by mali mať 1232 hektárov a navrhujú sa predovšetkým na úsekoch riek s dobrými podmienkami pre druhy rýb a mihúľ európskeho významu. „Nakoľko nie sú súčasťou národnej sústavy chránených území, došlo tu k zvýšeniu stupňa ochrany, prevažuje najnižší možný – druhý stupeň,“ vysvetľuje envirorezort.

Schválenie doplnenia zoznamu chránených území je krokom pre splnenie záväzkov Slovenska ako členského štátu Európskej únie (EÚ) podľa smernice o biotopoch. Odstrániť sa tak majú nedostatky vytýkané zo strany Európskej komisie a predísť žalobe na Súdny dvor EÚ. Momentálne zoznam území Natura 2000 pozostáva zo 642 lokalít s celkovou výmerou 615.261 hektárov. (TA SR)