Enviro legislatíva

Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/20210206


Zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/302/20210101


Zákon č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/329/20210315


Zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/137/20200409


Zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1998/401/20180701


Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/364/20200409


Zákon č. 305/2018 Z.z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/305/20210101


Zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/24/20200721


Zákon č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/39/20210206


Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/543/20210101


Program odpadového hospodárstva 2021 – 2025

 

Ilustračné foto: pexels.com