Monitoring médií 16. 6. 2021

Pitva 57-ročného muža, ktorého telo našli v pondelok (14. 6.) v doline Banskô v Liptovskej Lúžnej, preukázala, že zahynul po útoku medveďa. V novodobej histórii Slovenska ide o prvý smrteľný stret medveďa s človekom. Experti Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR odoberú vzorky DNA z trusu zvieraťa, aby zistili druh a pohlavie. Výsledkom by mohlo byť konkrétne identifikovanie jedinca. Informovalo o tlačové oddelenie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR. Správu o obeti útoku zveri prijal envirorezort s poľutovaním.
(Zdroj: MŽP)


Dvanásť stavovských, profesijných a ostatných organizácií, ktorých sa týka poslanecký návrh novely zákona o ochrane prírody a krajiny, žiada jej stiahnutie.
Medzi najzávažnejšie nedostatky novely podľa týchto organizácií patrí zverenie lesného majetku do kompetencie nového správcu lesného majetku, ktorý nemá vybudované materiálne, technické, ani personálne kapacity na jeho spravovanie alebo prevod správy štátnych pozemkov pod rezort životného prostredia.
Organizácie požiadali o stiahnutie novely poslancov Národnej rady v liste, ktorý im odovzdali. Informoval o tom v utorok predseda Slovenskej lesníckej komory Milan Dolňan.
(Zdroj: https://ekonomika.sme.sk/c/22682222/dvanast-organizacii-ziada-stiahnut-navrh-novely-zakona-o-ochrane-prirody.html)


Spoločnosť IKEA Industra Slovakia dostala od Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) pokuty za viaceré environmentálne delikty v celkovej výške 80.000 eur. Išlo o výrazné prekročenie výrobného limitu stanoveného integrovaným povolením, nedodržanie výrobného postupu pri výrobe drevotrieskových dosiek, nepovolenú výsadbu rýchlorastúcich drevín či porušenie legislatívy pri vypúšťaní odpadových vôd. V utorok o tom informovala SIŽP.
(Zdroj: SIŽP)


Vlastníkmi verejných vodovodov a kanalizácií budú môcť byť iba mestá a obce, prípadne ich združenia, a právnické osoby, na ktorých podnikaní sa majetkovou účasťou podieľajú obce alebo združenia obcí. Rovnaké postavenie Vyplýva to z návrhu zákona, ktorým sa menia zákony o verejných vodovodoch a kanalizáciách, o vodách a o reguláciách v sieťových odvetviach. Návrh 15. júna 2021 do medzirezortného pripomienkového konania vložilo Ministerstvo životného prostredia SR.
(Zdroj: MŽP)


V Udiči (okres Považská Bystrica) už teraz pomáhajú životnému prostrediu o niečo viac a jednu z komodít, ktorou je biologicky rozložiteľný odpad, neprodukujú vôbec. „Máme rozdelené 1050-litrové kompostéry do každej domácnosti, takže sme krok vpred oproti možno iným samosprávam Dokážeme zamedzovať vzniku kuchynského odpadu celoplošne. Spĺňame literu zákona už teraz,“ povedal starosta Udiče Peter Chochlík. Dovedna 750 kompostérov nakúpili s podporou Európskej únie.
(Zdroj: Hornonitrianske noviny)


Viac ako sto dobrovoľníkov sa zapojilo do tohtoročnej akcie za krajšie a čistejšie prostredie vDudinciach, dohromady vyzbierali 70 vriec odpadu.
(Zdroj: Zvolensko-Podpolianske noviny)


Stredisko environmentálnej výchovy (SEV) Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) Dropie v Zemianskej Olči v okrese Komárno sa postupne zmení na Stredisko pre zmenu klímy a environmentálnu výchovu. “Cieľom projektu, na ktorom participujú aj zahraniční partneri, je podpora systematického prístupu k environmentálnej výchove a vzdelávaniu, integrácia praktických ukážok opatrení na zmiernenie a prispôsobenie sa zmene klímy,” informovala Katarína Vajliková, vedúca SEV SAŽP Dropie. Celkové náklady na prebudovanie strediska odhadla Vajliková na 4,2 milióna eur, z toho 1,2 milióna eur predstavuje grant z tzv. Nórskych fondov. “Do realizácie jednotlivých aktivít budú zapojení aj zahraniční partneri z Nórskeho kráľovstva zo strany prispievateľských štátov, a to nórske Bjerknesovo centrum pre výskum klímy a mesto Trondheim,“ uviedol Denis Knotka zo sekcie environmentálnych programov a projektov Ministerstva životného prostredia SR.
(Zdroj: TA SR)


V Bratislave pribudnú ďalšie zelené verejné zóny. Na projekty 18 mimovládnych neziskových organizácií a 19 neformálnych iniciatív poskytne hlavné mesto v rámci grantového programu 100.000 eur. Podpora sa týka nových projektov, ale aj tých, ktoré vychádzajú z už existujúcich komunitných aktivít, zlepšujú verejné priestory a reagujú na klimatickú zmenu.
(Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy)


Miestny úrad v bratislavskej Karlovej Vsi bude mať vegetačnú zelenú strechu. V tlačovej správe o tom informoval hovorca mestskej časti Branislav Heldes. „Na streche úradu v Karlovej Vsi vysadili desiatky rastlín a kamenný povrch strechy nahradili rastlinným kobercom z rozchodníka,“ uviedol hovorca a dodal, že na streche postupne rozkvitnú trvalky aj malá pestrofarebná lúka.
(Zdroj: Miestna časť Bratislava – Karlova Ves).
Na území bratislavských mestských častí Rača a Vajnory chcú postaviť logisticko-priemyselný areál za 15 miliónov eur, na ulici Na Pántoch. Vyplýva to zo zámeru, predloženého na posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA. „Účelom zámeru je výstavba logistiko-priemyselného parku Na Pántoch. Prevádzka objektov logistických výrobno-skladových hál je zameraná na skladovanie bežného spotrebného tovaru, látok a komponentov bez rozdielu sortimentu s výnimkou skladovania nebezpečných látok, uvádza sa v zámere. Predpokladaná doba výstavby je júl 2022 až december 2023.
(Zdroj: https://bratislava.sme.sk/c/22682480/medzi-racou-a-vajnormi-by-mal-vzniknut-logisticko-priemyselny-areal-za-15-milionov-eur.html)


V marci 2021 predstavila spoločnosť Eunomia svoju štúdiu, v ktorej porovnávala vplyv skládkovania a energetického zhodnocovania odpadov na emisie skleníkových plynov a vplyv a na kvalitu ovzdušia. Podobne ako ich štúdia z roku 2006 je aj aktuálna štúdia úzko zameraná na podmienky nakladania s odpadom vo Veľkej Británii. Je to pochopiteľné, nakoľko práve vo Veľkej Británii v poslednom desaťročí výrazne presadilo energetické zhodnocovanie odpadov na úkor skládkovania. Výsledkom tohto pragmatického prístupu bolo zníženie miery skládkovania od roku 2006 zo 60 % na 15 % vroku 2018 (Eurostat 2021) čo viedlo k zníženiu emisií skleníkových plynov zo skládkovania o takmer 65 %, (NAEI, 2021).
(Zdroj: https://www.odpady-portal.sk/Dokument/106152/nazor-v-boji-proti-klimatickym-zmenam-je-zevo-ovela-efektivnejsie-ako-skladky.aspx)