Monitoring médií 17. 11. 2021

Ministerstvo životného prostredia SR má celkovo na budúci rok naplánovaných päť legislatívnych úloh. Viaceré z nich sa pritom priamo dotýkajú oblasti odpadového hospodárstva.

Prvou dôležitou úlohou je novela zákona o odpadoch, ktorá súvisí s prijatými cieľmi a komponentmi Plánu obnovy a odolnosti SR, a to konkrétne komponentu 2. Aby došlo k naplneniu stanovených cieľov, bude potrebné zapracovať do slovenských právnych predpisov tézy Protokolu EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácií.Súčasťou plánu obnovy nie sú žiadne investície do oblasti odpadového alebo obehového hospodárstva. Na podporu zelenej ekonomiky pritom poputuje najväčšia časť balíka v objeme 2,17 miliardy eur.

Plán však počíta so spomínanou reformou nakladania so stavebným odpadom.  V recyklácii stavebných odpadov patrí Slovensku posledné miesto v rámci Únie. Miera recyklácie je na úrovni 54 %, pričom za roky 2017 a 2018 ešte viac poklesla. Hlavným cieľom návrhu zákona má byť práve reforma nakladania so stavebným odpadom, ktorou sa má zvýšiť potenciál obehového hospodárstva v oblasti stavebného odpadu a sektoru stavebníctva, čo bude viesť k vyššej miere recyklácie a predchádzaniu vzniku stavebného odpadu.  Ministerstvo by podľa plánu legislatívnych úloh malo predložiť spomínanú novelu zákona na rokovanie vlády v priebehu marca.

Ďalšou novelizáciou má prejsť zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. V tomto prípade je zodpovedným rezortom Ministerstvo financií SR. Novela má zabezpečiť vytvorenie legislatívneho rámca na určenie poplatku za komunálny odpad, ktorého zber prebieha vážením. Ide teda o vyvolanú zmenu v nadväznosti na zákon o odpadoch. Rezort financií má podľa plánu legislatívnych úloh predložiť danú novelu zákona na rokovanie vlády v priebehu budúceho septembra.

Ďalšia legislatívna iniciatíva z dielne MŽP SR má prísť až koncom budúceho roka. Ide o návrh nariadenia vlády, ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov. Tento návrh vyplýva v nadväznosti na novelu zákona o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona o Environmentálnom fonde. V tomto prípade by mal envirorezort predložiť návrh nariadenia na rokovanie vlády v decembri.

MŽP má však v priebehu budúceho roka predstaviť aj ďalšie novelizácie legislatívy. Má ísť napríklad o novelu zákona o vodách, ktorá reaguje na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o minimálnych požiadavkách na opätovné využívanie vody.

Envirorezort má takisto v priebehu budúceho decembra predstaviť návrh zákona o zmene klímy a nízkouhlíkovej transformácii.

V neposlednom rade má dôjsť k novelizácii zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia, ktorá má reflektovať potreby jednotlivých priemyselných sektorov. Na základe skúseností Slovenskej inšpekcie životného prostredia je totiž potrebné zefektívniť povoľovací proces a zaviesť zautomatizovanie jednotlivých postupov pri tomto procese.

(Zdroj: https://www.odpady-portal.sk/Dokument/106414/aj-v-buducom-roku-cakaju-odpadovu-legislativu-viacere-zmeny-tu-je-prehlad.aspx)

Ilustračné foto: pexels.com