Monitoring médií 18. 11. 2021

Priemerný ročný úbytok lesov na Slovensku za posledné štyri roky narástol takmer o štvrtinu. Vyplýva to z analýzy satelitných snímok Inštitútu environmentálnej politiky (IEP), ktorý porovnával stratu lesa v rokoch 2017 až 2020 s rokmi 2001 až 2016. S výnimkou kalamitného roku 2004 zažilo Slovensko najväčšiu stratu lesa v roku 2018, pričom najviac postihnutým regiónom za ostatných 20 rokov boli Kysuce. V národných parkoch bola v rokoch 2017 až 2020 priemerná ročná strata lesa na úrovni 0,56 percenta. V národných parkoch sa tak les strácal rýchlejšie než na lesných plochách mimo nich.

(Zdroj: https://www.webnoviny.sk/nasvidiek/za-posledne-styri-roky-vzrastol-priemerny-rocny-ubytok-lesov-na-slovensku-takmer-o-stvrtinu/)


Prírodná rezervácia Devínska Kobyla, ktorá by mala vzniknúť pri Bratislave, bude prístupná verejnosti. Envirorezort predloží návrh na schválenie vláde po ukončení rokovania s dotknutými subjektami a vyhodnotení medzirezortného pripomienkového konania. V záujme rezortu je, aby tieto procesy prebehli v najbližších mesiacoch. “Voľný pohyb osôb, na rozdiel od lesného hospodárstva, nemá v tomto území preukázateľne negatívny vplyv na priaznivý stav lesných spoločenstiev, a preto nie je nevyhnutné ho aktuálne obmedzovať,” uvádza rezort. Ráta tiež so zachovaním poľovníctva v rozsahu potrebnom na zabezpečenie regulácie premnoženej raticovej zveri, a to predovšetkým diviakov. Envirorezort tvrdí, že v skutočnosti nejde o vyhlásenie novej rezervácie, ale o rozšírenie už existujúcej rezervácie vyhlásenej v roku 1964.

(Zdroj: https://www.teraz.sk/regiony/mzp-prirodna-rezervacia-devinska-k/591053-clanok.html)


V obci Šarišské Jastrabie v okrese Stará Ľubovňa chce súkromná spoločnosť postaviť biometánovú stanicu za 16,8 milióna eur. Prevádzka bude slúžiť na energetické spracovanie biomasy, konkrétne kukuričnej siláže, a bioodpadu k produkcii bioplynu a následne biometánu z obnoviteľných zdrojov energie. Vyplýva to zo zámeru, ktorý na posudzovanie vplyvu na životné prostredie EIA predložila staroľubovnianska spoločnosť Fobos SWM energy, s. r. o. Účelom navrhovanej činnosti je výstavba novej biometánovej stanice s výkonom 4,0 MW ENG. Spoločnosť v nej zušľachťovaním bioplynu získa biometán, ktorý má vlastnosti zemného plynu. Ten bude následne tlakovaný a vtláčaný do distribučnej plynárenskej siete zemného plynu. Stanica by sa mala nachádzať južne od obce v jej katastrálnom území na pozemkoch definovaných ako orná pôda, asi 1 200 metrov vzdušnou čiarou od centra dediny.

(Zdroj: https://www.kosiceonline.sk/v-sarisskom-jastrabi-pri-starej-lubovni-postavia-biometanovu-stanicu-za-17-milionov-eur)

Ilustračné foto: pexels.com