Monitoring médií 21. 12. 2021

Produkcia komunálneho odpadu od roku 2015 kontinuálne rastie, pričom v roku 2019 vyprodukoval každý občan 421 kg za rok a v roku 2020 predstavovalo toto množstvo až 433 kg na obyvateľa (bez zohľadnenia drobného stavebného odpadu). Pre porovnanie, priemerné množstvo komunálneho odpadu na obyvateľa v EÚ v roku 2019 bolo 502 kg. Dobrou správou pre Slovensko je, že napriek nárastu medziročného množstva komunálneho odpadu o 3 % (spotreba domácností medziročne narástla len o 0,9 %) sa zloženie komunálneho odpadu zlepšuje v prospech triedeného zberu. Slovenský občan vyprodukoval o 2 % menej zmesového odpadu oproti roku 2019, čo v roku 2020 predstavovalo 210 kg zmesového odpadu na obyvateľa. Vďaka občanom v obciach triediacich sklo, plasty, papier, kovy a drevo sa v roku 2020 podarilo vyzbierať až 60 kg na obyvateľa, čo predstavuje oproti roku 2019 medziročný nárast až 8 %. Ak zoberieme do úvahy aj triedený zber elektra, batérií, biologicky rozložiteľného odpadu a šatstva, medziročný nárast triedeného zberu na Slovensku sa zlepšil až o 12 %. Z jednotlivých vytriedených zložiek bol najväčší percentuálny nárast v triedení zaznamenaný v komodite plasty (nárast o 19 %). Kovových obalov a skla sa vytriedilo medziročne o 10 % viac.

(Zdroj: https://www.odpady-portal.sk/Dokument/106481/v-triedeni-odpadu-sme-sa-polepsili-vyrazne-sa-zlepsujeme-v-triedeni-plastov.aspx)


Košický samosprávny kraj schválil materiál, ktorým sa chce uchádzať o európske peniaze vo výške takmer 4,6 milióna eur. Ak by bol schválený, už od budúceho leta by niekoľko rokov mohla byť pozornosť odborníkov zameraná na činnosti smerujúce k odstráneniu škodlivých PCB látok na Zemplíne, ktoré pochádzajú z bývalého štátneho podniku Chemko Strážske. V rámci projektu by ornitológovia mali zisťovať, do akej miery môžu byť voľne žijúce vtáky v oblasti Zemplínskej šíravy kontaminované PCB látkami a ako ich to ohrozuje. Šírava je totiž stále spojená so starými environmentálnymi záťažami. Nebezpečné sú najmä spomínané polychlórované bifenyly (PCB) z Chemka Strážske, ktoré sa roky ukladali na dne vodnej nádrže. „Zemplínska šírava sa každoročne stáva prechodnou zastávkou pre státisíce jedincov vodných vtákov, ktoré vo vode, ale aj sedimentoch na dne zbierajú potravu,“ hovorí Matej Repel, projektový manažér Slovenskej ornitologickej spoločnosti. Najpočetnejšie z týchto druhov sú kačica divá a hus bieločelá, no na území ornitológovia pozorujú ďalších 20 až 25 druhov vodných vtákov, ktoré sú síce menej početné, ale vyskytujú sa tam pravidelne v desiatkach a stovkách kusov ročne.

(Zdroj: https://dolnyzemplin.korzar.sme.sk/c/22807525/vtaky-na-sirave-ohrozuju-pcb-latky-maju-ich-skumat-za-miliony-z-projektu-zupy.html)


Väčšia podpora výroby vodíka umožní priemyselnému odvetviu EÚ odkloniť sa v nadchádzajúcich rokoch od fosílnych palív vrátane zemného plynu. Zariadenia na energetické využitie odpadu (ZEVO) demonštrujú, že môžu byť súčasťou riešenia, keďže sú schopné produkovať vodík z nerecyklovateľného odpadu, konštatuje európska asociácia ESWET, ktorú tvoria dodávatelia v oblasti technológií na energetické zhodnocovanie odpadu, v reakcii na návrh nového balíka opatrení EÚ v oblasti trhu s vodíkom a dekarbonizovaným plynom. „Energetické zhodnocovanie odpadu je základnou črtou rámca odpadového hospodárstva EÚ, pretože nakladá s nerecyklovateľným odpadom, ktorý by inak skončil na skládkach. Vodík generovaný zariadeniami na energetické využitie odpadu má jedinečnú vlastnosť, že je čiastočne obnoviteľný a čiastočne nízkouhlíkový,“ uviedol Kai Lieball, predseda pracovnej skupiny ESWET, ktorá sa zaoberá produkciou vodíka z odpadu. Podľa neho tiež produkcia vodíka v takýchto zariadeniach prináša tú výhodu, že sa realizuje v mestských oblastiach v tesnej blízkosti spotrebiteľov. „Preto dôrazne podporujeme produkciu vodíka z odpadu ako zaujímavú možnosť pre nakladanie s odpadmi na podporu dekarbonizácie hospodárstva EÚ a zároveň posilnenie obehového hospodárstva,“ hovorí ďalej. ESWET pritom pripomína, že nejde o plány vzdialenej budúcnosti. Napríklad v nemeckom meste Wuppertal je už spustené zhodnocovanie odpadu na vodík, pričom zariadenie je schopné generovať dostatok vodíka na poháňanie 20 autobusov vo verejnej doprave.

(Zdroj: https://www.odpady-portal.sk/Dokument/106484/prevadzkovatelia-zevo-chcu-odpad-premienat-na-vodik-vyuzitie-najde-v-doprave.aspx)

Ilustračné foto: pexels.com