Monitoring médií 24. 9. 2021

Nové skládky odpadu Slovensko nepotrebuje, dobudovať by sa mali nové zariadenia na energetické zhodnotenie odpadu (ZEVO). Vyplýva to z odporúčaní k prechodu na obehové hospodárstvo Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (FBERG) Technickej univerzity v Košiciach, ktoré vydala pre Slovensko. Cieľom odporúčaní je zvýšiť podiel recyklácie, zhodnocovania a znížiť podiel zneškodňovania odpadu skládkovaním. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR s viacerými radami súhlasí. Fakulta tvrdí, že ďalšie zvyšovanie kapacít skládok nie je potrebné, sú však regionálne nerovnomerne rozmiestnené. V niektorých regiónoch budú podľa FBERG kapacity dostatočné, v niektorých budú chýbať. “Je potrebné snažiť sa o ‘zero waste’ prístup (žiť úsporne) všade, kde je to možné,” odporúča fakulta s tým, že vo väčších mestách by sa mal podporovať vznik “Re-use” centrá.

Zdroj: https://www.teraz.sk/slovensko/nove-skladky-na-slovensku-podla-odbor/578745-clanok.html)


Veternú elektráreň v obci Rohov so siedmimi turbínami plánuje postaviť bratislavská spoločnosť Sloweb. Vyplýva to zo zámeru, ktorý investor pod názvom Veterné elektrárne Rohov predložil na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA). Predpokladané celkové náklady pre navrhovanú činnosť predstavujú približne 60 miliónov eur. “Vybudovanie zahŕňa výstavbu súvisiacej dopravnej a technickej infraštruktúry a trasovanie elektrického vedenia do novovybudovanej rozvodne. Variantnosť veterných elektrární spočíva v rovnakom množstve siedmich turbín, ale v rôznych variantoch technológií,“ uviedol predkladateľ. Doplnil, že prvým variantom je použitie turbín značky Vestas V162, druhým sú turbíny značky Siemens – Gamesa SG 170.

(Zdroj: https://trnava.zoznam.sk/pri-obci-rohov-postavia-veternu-elektraren/)


Bratislava sa pripravuje na zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu. Mestskí poslanci schválili novelu všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta. Nové znenie vstúpi do platnosti 15. októbra. Mesto predložilo návrh novely v súvislosti s vyhláškou ministerstva životného prostredia, ktorá ukladá Bratislave povinnosť zaviesť zber biologicky rozložiteľných odpadov z kuchýň domácností od 1. januára 2023. Mesto si obstaralo na účely zavedenia biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov z domácností štúdiu. Jej súčasťou je aj návrh pilotného projektu, ktorý sa má realizovať v októbri v mestskej časti Bratislava – Lamač.

(Zdroj: https://www.webnoviny.sk/nasvidiek/bratislava-bude-zbierat-kuchynsky-odpad-z-domacnosti-projekt-odstartuje-v-lamaci/)