Monitoring médií 25. 11. 2021

Hlavným cieľom odpadového hospodárstva SR do roku 2025 je odklonenie odpadov od ich zneškodňovania skládkovaním najmä pre komunálne odpady. Vyplýva to z Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2021 – 2025, ktorý v stredu kabinet. Okrem toho je podľa ministerstva životného prostredia potrebné aj naďalej presadzovať dodržiavanie hierarchie odpadového hospodárstva s dôrazom na predchádzanie vzniku odpadu, prípravu na opätovné použitie a recykláciu. „Princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov ako prospešný nástroj na zlepšenie triedeného zberu musí zostať zachovaný, avšak je žiaduce vykonať systémové zmeny a zlepšenie fungovania rozšírenej zodpovednosti výrobcov v praxi pre prúd obalov a neobalových výrobkov,“ konštatuje envirorezort v schválenom materiáli. Pre dosiahnutie stanovených cieľov a záväzkov je podľa ministerstva potrebné zamerať pozornosť na prúdy odpadov, ako sú zmesový odpad, stavebný odpad a odpad z demolácií, objemný odpad, textil a bioplasty. V spolupráci s inými ústrednými orgánmi štátnej správy je potrebné zabezpečiť podporu trhu s recyklátmi vyrobenými z odpadov.

(Zdroj: https://www.webnoviny.sk/nasvidiek/cielom-odpadoveho-hospodarstva-do-roku-2025-je-odklonenie-odpadov-od-ich-zneskodnovania-skladkovanim/)


Trojhraničie Slovenska, Rakúska a Maďarska v Chránenom vtáčom území Sysľovské polia je pre návštevníkov opäť prístupné po novovyznačenej turistickej trase. Podľa envirorezortu ide o citlivé územie, kde našli útočište dva najviac ohrozené plaché vtáčie druhy na Slovensku – drop a sokol kobcovitý. V tlačovej správe o tom informovalo tlačové oddelenie Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR). Návštevníkom sa odporúča, aby sa v lokalite zdržiavali len vyznačeného chodníka. Lokalita bola doteraz návštevníkom neprístupná, lebo krátky úsek trasy vedený ponad diaľnicu v Maďarsku bol v rámci protipandemických opatrení uzavretý.

(Zdroj: https://www.webnoviny.sk/nasvidiek/chranene-uzemie-syslovske-polia-je-opat-pristupne-navstevnici-sa-vsak-musia-drzat-novej-turistickej-trasy/)

Ilustračné foto: pexels.com