Monitoring médií 3. 1. 2022

V novom roku bude Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR presadzovať v oblasti jadrovej výroby ďalší rast transparentnosti. Bude tiež iniciovať sieť monitorovacích staníc, zameraných na rádionuklidy v ovzduší, v pôde a vodách. Na sociálnej sieti o tom informoval minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO). Potrební a rizikoví spolubývajúci „Jadrové zariadenia sú na Slovensku zatiaľ potrební, ale mimoriadne rizikoví spolubývajúci. Envirorezort preto bude stáť aj v roku 2022 na strane ľudí, ktorých zdravie a životné prostredie musia byť na prvom mieste aj v takej oblasti, akou je jadrová energetika,“ uviedol Budaj. Mimoriadne manažérske výzvy sú pred MŽP v roku 2022 z hľadiska reformy dvoch štátnych podnikov – Slovenského vodohospodárskeho podniku a Vodohospodárskej výstavby, a to najmä z hľadiska Plánu obnovy a odolnosti SR. V rámci tohto plánu začne Slovenská agentúra životného prostredia od začiatku roka 2022 akvizíciu záujemcov o Zelenú obnovu rodinných domov.

(Zdroj: https://www.webnoviny.sk/nasvidiek/budaj-presadzuje-rast-transparentnosti-v-jadrovej-vyrobe-zalezi-mu-aj-na-lepsej-ochrane/)


Problémom Únie je určiť, ktoré investície sú „zelené“ – práve pre odklad rozhodnutia o statuse plynu a jadrovej energie v rámci zelenej taxonómie. Európska komisia preto navrhla, aby sa využil existujúci rámec: princípy zelených cenných papierov stanovené združením International Capital Market Association. Tieto pravidlá vylučujú zemný plyn zo „zeleného financovania“. Neznamená to, že plynárenské projekty nebudú môcť dostať žiadne peniaze z fondu obnovy. Akurát nebudú môcť pochádzať z 30 percent, krytých zelenými cennými papiermi. Plynárenské projekty, ktoré členské štáty zahrnuli do národných plánov, odsúhlasených Európskou komisiou a Radou, by tak svoje financovanie dostali. Posilnil by sa však trend vylučovania plynárenstva z rýchlo rastúceho segmentu zelených cenných papierov. Druhým príkladom je decembrový návrh nových pravidiel štátnej pomoci, ktoré majú uľahčiť financovanie zelených projektov. Štátne financovanie využívania obnoviteľných zdrojov energie, elektromobility či zlepšovania energetickej efektívnosti budov bude mať voľnejšie pravidlá pri rozhodovaní o pomoci a jej výške. V prípade zemného plynu zvolila Komisia „pragmatický prístup“ – bude sa naň vzťahovať voľnejší regulačný rámec, no len v chudobnejších krajinách Únie. Aj tam môžu dostať plynárenské projekty výnimku z pravidiel štátnej pomoci, len ak prispievajú k znižovaniu využívania uhlia. Plynárenské projekty musia zároveň využívať technológie, ktoré v budúcnosti umožnia primiešavanie vyššieho objemu vodíka či bioplynu. Dekarbonizácia je tiež leitmotívom decembrovej reformy plynárenského trhu. Komisia chce meniť smernicu o vnútornom trhu so zemným plynom a nariadenie o prístupe k transmisným plynárenským sieťam.

(Zdroj: https://e.dennikn.sk/2665431/rok-2021-v-europskej-ekonomike-jazda-na-horskej-drahe/)


NKÚ konštatoval, že Slovensko v súčasnosti nemá vypracovanú stratégiu manažmentu sucha. Zistenia a odporúčania Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR berie Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR na vedomie a v ďalšom období sa nimi bude zaoberať. Pre TASR to uviedlo tlačové oddelenie MŽP v reakcii na konštatovanie NKÚ, že Slovensko nie je pripravené na riešenie sucha natoľko, aby dokázalo znížiť hrozby pre životné prostredie a spoločnosť. „MŽP bude podporovať vytvorenie orgánu so silným mandátom vlády SR na koordináciu politiky manažmentu sucha v rámci SR v súlade s odporúčaním NKÚ v protokole,“ uistil tlačový odbor. Dodal, že aktuálna Stratégia adaptácie SR na zmenu klímy a Akčný plán pre implementáciu Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy vytvárajú dostatočne účinný rámec pre určenie základných opatrení na riešenie sucha. „MŽP okrem toho v roku 2021 pripravilo strategický dokument ´Koncepcia vodnej politiky SR na roky 2021 – 2030 s výhľadom do roku 2050´, ktorý sa zaoberá širokým spektrom vodohospodárskych problémov, a teda aj problematikou sucha a zmierňovaním jeho následkov,“ spresnilo ministerstvo.

(Zdroj: https://www.aktuality.sk/clanok/91zt17l/envirorezort-sa-bude-zaoberat-zisteniami-nku-v-oblasti-riesenia-sucha/)

Ilustračné foto: pexels.com