Monitoring médií 30. 11. 2021

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) navrhuje vybudovať na Slovensku sieť zberných dvorov, ktoré by fungovali ako lokálne centrá triedeného zberu komunálnych odpadov. Vzniknúť by mali v čo najväčšom počte miest a obcí. Vyplýva to z analýzy odpadového hospodárstva, členovia ZMOS-u ju predstavili v pondelok v Oravskej Polhore. Postupné zvyšovanie cien za skládkovanie a zatváranie skládok na Slovensku združenie označilo za veľký problém. Prvý podpredseda ZMOS-u Radomír Brtáň upozornil, že vo viacerých prípadoch sa bude komunálny zmesový odpad na skládku prevážať aj niekoľko stoviek kilometrov, čo so sebou nesie uhlíkovú stopu. „Navrhujeme, aby kapacity, ktoré sú vytvorené na Slovensku v súvislosti so skládkovaním odpadu, boli povolené dovtedy, kým kapacita vydrží a dokedy skládka nebude úplne zaplnená“; uviedol.

(Zdroj: https://www.teraz.sk/slovensko/zmos-navrhuje-vybudovat-na-slovensku-si/593993-clanok.html)


Envirorezort vníma pokles množstva vody v krajine ako dôsledok prebiehajúcej zmeny klímy. Rezort tak reagoval na Slovenský hydrometeorologický ústav, ktorý upozornil, že na Slovensku za posledných desať rokov klesá množstvo podzemnej aj povrchovej vody. Ministerstvo vypracovalo národný akčný plán adaptácie SR na zmenu klímy (NAP) a schválila ho vláda. Okrem iného sa zameriava aj na vodný režim či vodné hospodárstvo. Envirorezort ďalej poukazuje, že vypracoval koncepciu vodnej politiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050. Tá ustanovuje opatrenia v boji proti suchu a nedostatku vody v oblasti hospodárenia s vodou v krajine.

(Zdroj: https://www.teraz.sk/slovensko/mzp-vnima-pokles-vody-v-krajine-ako-d/593867-clanok.html)


Nový zákon o rozšírenej zodpovednosti výrobcov obalov a neobalových výrobkov, pod ktorý sa majú spod súčasného zákona o odpadoch „presunúť“ obaly a neobaly, do konca roka 2021 nebude na svete. Pre Odpady – portal.sk to potvrdilo Ministerstvo životného prostredia SR. Pôvodným zámerom rezortu bolo predstaviť nový zákon na jeseň 2021.

(Zdroj: https://www.odpady-portal.sk/Dokument/106442/ministerstvo-chce-vyclenit-obaly-a-neobaly-zo-zakona-o-odpadoch-reforma-ale-nabera-sklz.aspx)


Slovensko by malo upraviť zoznam citlivých a zraniteľných oblastí, ktoré sú ohrozené znečistením dusičnanmi z poľnohospodárstva. Celkový počet sa v porovnaní s rokom 2017 zvýšil z 1344 na 1395. Vyplýva to z materiálu, ktorý Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania. Zraniteľné oblasti sú poľnohospodársky využívané územia, z ktorých odtekajú vody zo zrážok do povrchových vôd alebo vsakujú do podzemných vôd. V nich je koncentrácia dusičnanov vyššia ako 50 miligramov na liter alebo v blízkej budúcnosti môže byť táto hranica prekročená, vysvetlil envirorezort. Ochrana vôd pred priamym a nepriamym znečisťovaním dusičnanmi z poľnohospodárskej činnosti je upravená tzv. dusičnanovou smernicou Európskej únie. Podľa nej by členské štáty mali revidovať zoznam zraniteľných oblastí najmenej každé štyri roky. Na Slovensku revíziu takýchto oblastí vykonali Výskumný ústav vodného hospodárstva a Slovenský hydrometeorologický ústav. Na vyradenie zo zoznamu je podľa revízie navrhnutých 121 zraniteľných oblastí.

(Zdroj: https://www.teraz.sk/slovensko/sr-by-mala-upravit-zoznam-zranitelnyc/593900-clanok.html)

Ilustračné foto: pexels.com