Monitoring médií 6. 10. 2021

Slovensko sa na svetovej výstave Expo Dubaj 2020 prezentuje aj prvým slovenským vodíkovým automobilom. Slovenský pavilón je oficiálne otvorený od nedele. Ako prvý ho okrem šéfa rezortu hospodárstva navštívil aj minister životného prostredia Ján Budaj. Ten sa zúčastňuje tematického týždňa Klíma a biodiverzita. Súčasťou delegácie rezortu životného prostredia je aj podnikateľská misia,  ktorej cieľom je nadviazať podnikateľské a investičné prepojenia. Slovensko reprezentuje 12 firiem ako Sensoneo, Innobat, Elis Tech, Achee Tech, Bioelektra SE, Panara, Safra Photonics, či E-vision.

(Zdroj: https://www.webnoviny.sk/venergetike/slovensko-ma-prvy-vodikovy-automobil-predstavil-sa-na-vystave-expo-dubaj-2020-foto/)


Envirofond podporí oblasť ochrany ovzdušia, ochrany a využívania vôd a rozvoja odpadového hospodárstva. Na podanie žiadosti o finančnú podporu je čas ešte do konca októbra. Envirofond podporí dotáciami napríklad nákup komunálnych vozidiel na umývanie plôch a čistenie, respektíve umývanie ciest, budovanie zelenej infraštruktúry či budovanie, modernizáciu alebo výmenu zdrojov tepla. Zameria sa aj budovanie verejných vodovodov a kanalizácií alebo rekonštrukciu a intenzifikáciu čistiarní odpadových vôd. EF považuje za nevyhnutné podporiť aj znižovanie množstva odpadov ukladaných na skládkach.

(Zdroj: https://www.teraz.sk/slovensko/enviroef-podpori-oblast-ochrany-ovzdu/581417-clanok.html)


Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR pripravilo novú legislatívu, ktorá navrhuje jasnejšiu definíciu podmienok kompenzácie nepriamych nákladov v dôsledku rastu cien silovej elektriny pre priemyselné podniky. Novela zákona o obchodovaní s emisnými kvótami pôjde v najbližšom období do medzirezortného pripomienkového konania. „Jedným zo spôsobov, ktorým štát kompenzuje priemyslu nepriame náklady v dôsledku vysokého rastu cien silovej elektriny, je využitie výnosov z predaja emisných kvót, ktoré upravuje zákon o obchodovaní s emisnými kvótami,“ vysvetlil envirorezort. Súčasná legislatíva hovorí o rozdelení, kde je na kompenzáciu nepriamych nákladov určených 25 percent z výnosov z predaja emisných kvót formou dražby. V roku 2020 Environmentálny fond vyplatil desiatim oprávneným príjemcom celkovo štyri milióny eur. Nová legislatíva má priniesť jasnejšie podmienky kompenzácie nepriamych nákladov aj garanciu lepšej predvídateľnosti.

(Zdroj: https://www.enviroportal.sk/clanok/mzp-navrhne-upravu-podmienok-kompenzacie-pre-priemyselne-podniky)


Ministerstvo životného prostredia na základe uznesenia vlády SR požiadalo Envirofond, aby sa pozrel na riešenie situácie s pitnou vodou na východnom Slovensku. ,,Veľa z tých obcí, ktoré sú postihnuté envirozáťažou, nemá prístup k pitnej vode, majú zdroje zo studne alebo privádzajú vody do zásobníkov“; povedal riaditeľ EF Ľubomír Vačok. Riaditeľ sa so svojím tímom stretol so starostami dotknutých obcí a prednostami okresných úradov na východe Slovenska. ,,Veľa menších obcí nerozumie materiálom k predloženým výzvam," podotkol Vačok. Na stretnutí im tak vysvetlil úlohu EF, pomoc obciam, proces poskytovania dotácií a odporučil kroky pri podávaní žiadosti o dotáciu na vodovody či kanalizácie.

(Zdroj: https://www.enviroportal.sk/clanok/l-vacok-ef-chce-v-obciach-v-okoli-chemka-strazske-riesit-pristup-k-pitnej-vode)

Ilustračné foto: pexels.com