Monitoring médií 7. 12. 2021

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) sa stala odborným garantom novej iniciatívy Sadíme budúcnosť. Vďaka iniciatíve bolo počas jesene podporených zhruba 30 výsadieb stromov. Informuje o tom Nadácia Ekopolis. Vďaka podpisu Memoranda o spolupráci tak poskytne SAŽP odbornú garanciu a inštitucionálnu podporu budúcim komunitným projektom v rámci iniciatívy. Hlavnou myšlienkou iniciatívy je podpora návratu funkčnej zelene do sídel a otvorenej krajiny a vytvoriť tak krajinu schopnú odolávať zmenám klímy.

(Zdroj: https://www.webnoviny.sk/nasvidiek/odbornym-garantom-iniciativy-sadime-buducnost-sa-stala-slovenska-agentura-zivotneho-prostredia/)


Do roku 2025 sa má znížiť podiel bioodpadu v zmesovom odpade na 25 percent. Do konca roka 2025 sa má dosiahnuť miera recyklácie odpadov z obalov aspoň do výšky 65 percent z celkovej hmotnosti obalov. Vo svojom profile na sociálnej sieti to uviedol Inštitút cirkulárnej ekonomiky na základe schválenia Programu odpadového hospodárstva na roky 2021 až 2025. Cieľom programu je upustenie od skládkovania odpadu. Zameraný je aj na odpad z textilu, bio plastov, pneumatík, stavebnín či na spaľovanie. Inštitút pripomína, že v dôsledku dlhodobého zanedbávania odpadového hospodárstva čelí Slovensko infringementu, teda právnemu konaniu zo strany Európskej komisie.

(Zdroj: https://www.webnoviny.sk/nasvidiek/slovensko-by-malo-znizit-do-roku-2025-podiel-bioodpadu-v-zmesovom-odpade-na-25-percent/)


Dlho očakávaná novela zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a vysoko účinnej výroby elektriny a tepla (VÚ KVET) je na svete. Materiál, ktorý Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) pôvodne plánovalo predložiť už v júni tohto roka, je v medzirezortnom pripomienkovom konaní od stredy 1. decembra. Návrh je možné pripomienkovať do 21. decembra. Hlavným cieľom novely je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov (smernica o OZE). V prípade, ak návrh prejde legislatívnym procesom, zmeny majú nadobudnúť účinnosť od 1. júla 2022.

(Zdroj: https://www.energie-portal.sk/Dokument/ministerstvo-navrhuje-kriteria-udrzatelnosti-pre-biomasu-a-nove-pravidla-pre-lokalne-zdroje-107653.aspx)


Zálohované PET fľaše a plechovky majú smerovať naspäť do obchodov. Ministerstvo tvrdí, že adekvátne tomu treba znížiť nároky na poskytovaný objem nádob pre plast a kovy. Zálohovanie nápojových obalov, ktoré sa na Slovensku dostane do praxe už od 1. januára 2021, ovplyvní súčasný systém triedenia odpadu. Cieľom nového systému je, aby spotrebitelia vracali zálohované PET fľaše a plechovky do obchodov. Zo žltých kontajnerov určených na triedený zber plastových – a vo väčšine miest aj kovových – obalov tak „vypadne“ časť odpadu. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) preto navrhuje pre budúci rok upraviť štandardy a ciele zberu, teda parametre, ktoré určujú dostupnosť nádob na triedenie odpadu pre obyvateľov, ako aj to, koľko odpadu sa má prostredníctvom farebných kontajnerov vyzbierať.

(Zdroj: https://www.odpady-portal.sk/Dokument/106457/zalohovanie-odkloni-cast-odpadu-zo-zltych-nadob-mzp-chce-upravit-ciele-a-standardy-zberu.aspx)

Ilustračné foto: pexels.com