Monitoring médií 9. 11. 2021

MŽP SR už pred niekoľkými mesiacmi avizovalo, že viac finančných prostriedkov v rámci OP KŽP by malo smerovať na nakladanie s komunálnym odpadom, a to predovšetkým na aktivity zamerané na podporu triedeného zberu komunálnych odpadov a zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, čím chce rezort podporiť mestá a obce, ktoré mali v tomto roku povinnosť zaviesť triedený zber BRKO. Denník Odpady-portal.sk už koncom júla informoval o tom, že Slovensko má problém s čerpaním eurofondov na nebezpečný odpad, pričom od roku 2016 v eurofondových výzvach uspeli len dve firmy a podarilo sa vyčerpať len šesť percent z celkového balíka. Od otvorenia výzvy pred piatimi rokmi sa tak z celkovej alokácie 40 miliónov eur podarilo minúť len sumu 2,5 milióna eur.

(Zdroj: https://www.odpady-portal.sk/Dokument/106397/do-recyklacie-nebezpecneho-odpadu-poputuje-vyrazne-menej-eurofondov.aspx)


Napriek rôznym aktivitám a legislatíve zameranej na triedenie a zhodnocovanie odpadu máme na území Slovenska 111 legálnych a tisícky nelegálnych skládok. Navyše, objem zmesového odpadu, ktorý na nich končí, sa z roka na rok zvyšuje. Podľa údajov EURACTIV.sk skončilo v roku 2017 na skládkach 1,244 milióna ton odpadu, o rok neskôr až 1,247 mil. ton a v roku 2019 už 2,3 mil. ton. Je to viac ako 52 % z celkového objemu komunálneho odpadu. Ten by sa dal pritom využiť ako cenný zdroj energie. V mnohých krajinách sa využíva na výrobu elektriny, tepla, či ohrev vody. Napríklad Nemecko a Francúzsko majú viac ako 120 moderných spaľovní odpadu – ZEVO. Na Slovensku sú len dve – v Bratislave a v Košiciach.

(Zdroj: https://ekonomika.pravda.sk/ekologia/clanok/606422-odpad-ako-zdroj-energie/ utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss)


Prvé prevádzkové skúšky špeciálnej linky na spracovanie zmesového komunálneho odpadu, ktorú budujú pri obci Hincovce, okres Spišská Nová Ves, prebehli úspešne.  Technológia fyzikálneho triedenia odpadu bez použitia tepelného spracovania je maximálne šetrná k životnému prostrediu. V procese spracovania komunálneho odpadu dochádza k jeho separácii v oddelených technologických uzloch na energeticky využiteľné produkty. Vysokotlakovým lisovaním biozložky vzniká produkt určený na energetické zhodnocovanie v bioplynových staniciach, respektíve kompostárňach. Ďalším produktom je tuhé druhotné palivo využiteľné v priemyselnej výrobe. Zvyšné suroviny sú určené na recykláciu. Primátorka mesta Krompachy Iveta Rušinová konštatovala, že takýto spôsob nakladania s odpadmi je jednoznačne lepší ako ukladanie na skládku alebo spaľovanie. “Pri jednotlivých porovnávaniach vychádza spracovanie jednej tony komunálneho odpadu pri použití triediacej linky minimálne o 15 eur lacnejšie, ako pri ukladaní odpadu na skládku. Náklady by mohli byť ešte nižšie, ak by sa cena elektrickej energie nezvyšovala,” zdôraznila primátorka.

(Zdroj: https://www.teraz.sk/ekonomika/prevadzkove-skusky-linky-na-spracova/588968-clanok.html)

Ilustračné foto: pexels.com