Najväčší a najskúsenejší : ENVI – PAK

ENVI – PAK je najväčšou a najskúsenejšou OZV na Slovensku. V roku 2020 spoločnosť zabezpečovala plnenie vyhradených povinností pre tisíce výrobcov obalov a neobalových výrobkov a v ich mene riadila a financovala triedený zber v 1 238 mestách a obciach na Slovensku, čo predstavovalo službu triedeného zberu pre viac ako 2,4 milióna obyvateľov. Viac ako osemnásť rokov pôsobenia na trhu Podľa referencií od klientov, ENVI – PAK poskytuje počas celého tohto obdobia kvalitné služby a promptne reagoval na požiadavky svojich klientov a partnerov. Práve kvalitou poskytovaných služieb si zabezpečuje vedúcu pozíciu na slovenskom trhu. Jednou z možností, ako získava spätnú väzbu, sú anonymné dotazníky spokojnosti. Posledné kolo takéhoto prieskumu spoločnosť zrealizovala v lete 2021.

Zdroj: envipak.sk

Dotazník vyplnilo až 63 % klientov OZV ENVI – PAK a z nich 98 % respondentov odpovedalo na všetky otázky. Prieskum potvrdil, že výrobcovia sú s poskytovanými službami mimoriadne spokojní a vítajú inovatívnosť a individuálny prístup. Za najväčší prínos, ktorý výrobcom prináša spolupráca v rámci zákonných povinností, je plnenie záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie v oblasti nakladania s odpadmi (94 %). Práve garancia, že ENVI – PAK splní tieto povinnosti, je dôvodom spolupráce pre 74 % klientov. Aké ďalšie služby sú pre rozhodovanie výrobcov pri výbere OZV dôležité? (% odpovedí) Podľa výsledkov prieskumu z leta 2021 považuje až 48 % klientov za dôležité pre ich rozhodnutie o výbere OZV odborné semináre a legislatívne poradenstvo a 37 % výrobcov dáva váhu medzinárodnému pôsobeniu OZV ENVI – PAK (členstvá v systémoch, organizáciách či alianciách). 13 % z odpovedí ukázalo, že výrobcovia prihliadajú aj na to, v ktorých mestách a obciach OZV pôsobí a financuje triedený zber. Služby nad rámec zákona o odpadoch Okrem zákonných povinností poskytuje ENVI – PAK svojim klientom množstvo služieb nad rámec zákona. Okrem už spomínaných odborných seminárov a vzdelávacích videí je to napríklad výpočet úspory emisií a CO2 podľa medzinárodnej metodiky vyvinutej spoločnosťou BIO by Deloitte, či elektronické podávanie výkazov. Navyše ENVI – PAK ponúka aktívnu spoluprácu a pomoc pri zavedení triedeného zberu, zhodnotenia a recyklácie odpadov, sledovanie legislatívnych zmien a zastupovanie záujmov výrobcov. K ďalším službám patria bezplatný audit odpadového hospodárstva priamo v spoločnosti klienta, bezplatné odborné semináre a školenia, odborné poradenstvo, bezplatné právne poradenstvo v oblasti odpadového hospodárstva, týkajúce sa slovenského aj medzinárodného práva, ale napríklad aj zabezpečenie zberu a zhodnocovania opotrebovaných batérií a akumulátorov, oddeleného zberu, spätného odberu a zhodnocovania elektro odpadu a svetelných zdrojov.

Vzdelávanie a komunikácia je prioritou

Potvrdila to vysoká poznateľnosť web stránok envipak.sk (100 %), triedime.sk (65 %) a stránky projektu Zodpovedná spoločnosť (31 %). Klienti ich poznajú a vyhľadávajú na nich informácie. Uspokojivá je aj poznateľnosť iniciatívy zameranej na boj s voľne pohodeným odpadom Vezmi si ma. Jej rovnomennú web stránku za 2 roky fungovania pozná 29 % respondentov. Zdrojom informácií z oblasti ochrany životného prostredia a odpadov sú pre výrobcov aj sociálne siete spoločnosti ENVI – PAK: Výsledky dotazníka spokojnosti potvrdili správne nastavenie ENVI – PAK Posledná otázka dotazníka bola výzvou na nápady, námety, postrehy, kritické pripomienky, ktoré sú pre nás podnetom na ďalšie skvalitňovanie služieb. „Rekordných 94 % klientov ohodnotilo naše služby ako kvalitné. Za námety, pripomienky a postrehy, ktoré sme od klientov formou dotazníka dostali, ďakujeme a veľmi si ich ceníme. Každý námet interne vyhodnotíme, aby sme aj naďalej prinášali nadpriemerné služby a poskytovali kvalitný servis pre dosiahnutie spokojnosti výrobcov,“ prisľúbila Hana Nováková, generálna riaditeľka spoločnosti.

(Zdroj: https://www.odpady-portal.sk/Dokument/106338/vyrobcovia-su-spokojni-so-sluzbami-ozv-envi-pak-potvrdil-to-aj-prieskum.aspx)