Plán obnovy a jeho cestovná mapa

Plán obnovy a odolnosti je kapitálová injekcia, vďaka ktorej môžeme v najbližších rokoch viac investovať. Skutočná pomoc ekonomike bude záležať aj na tom, aké reformy urobíme. Do Zelenej ekonomiky by malo plynúť 2 miliardy 301 miliónov eur a to všetko do piatich kľúčových oblastí:

  • Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra
  • Obnova budov
  • Udržateľná doprava
  • Dekarbonizácia priemyslu
  • Adaptácia na zmenu klímy

Zníženie emisií skleníkových plynov v priemysle o minimálne 2,6 mil. ton eqCO2 za rok je možné len využívaním najlepšie dostupných techník (tzv. BAT, „Best Available Technologies“), modernizáciou energeticky a materiálovo náročných prevádzok, či prechodom na čistejšie spôsoby výroby energie a produktov aj prostredníctvom využívania zdrojov energie bez emisií skleníkových plynov. Aj preto vláda SR rozhodla o ukončení spaľovania hnedého uhlia v elektrárni Nováky v roku 2023 (ako prvá krajina v regióne) a o transformácii regiónu Hornej Nitry. V legislatívnej oblasti s tým úzko súvisí novelizácia zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania (IPKZ). Tá sa bude dotýkať 536 prevádzok, najviac (25 percent) ich je v nakladaní s odpadmi, nasledujú výroba a spracovanie kovov (14), chemický priemysel (11), energetika (10), priemysel spracovanie nerastov (6). Najväčší balík je v činnostiach ostatné – až 34 percent.

Vďaka plánovaným zmenám vyplývajúcich z Plánu obnovy a odolnosti SR sa  oddelí stavebné (stavba) a environmentálne (činnosť) povoľovanie. Zároveň sa  zjednoduší konanie o vydanie povolenia prostredníctvom informačného systému – podávanie žiadosti online. Zavedie sa vydávanie konsolidovaného povolenia v určitých časových intervaloch. Budú platiť všeobecne záväzné pravidlá pre určité priemyselné sektory. Posilní sa povoľovací a kontrolný orgán, personálne aj školeniami zameranými na konkrétne priemyselné činnosti. Konečným výsledkom bude vytvorenie efektívneho BAT centra.

Podmienky povolenia sa tak stanú jednoznačne definované, vykonateľné a kontrolovateľné.

Všeobecne záväzné pravidlá – General Binding Rules (GBR) musia zahŕňať dostatočný počet prevádzok v danej krajine, zároveň je dôležité zabezpečiť stabilný stav vývoja nových technológií v danej oblasti a prevádzky musia mať podobný vplyv na životné prostredie.

Aby sa to všetko podarilo je nutná takáto postupnosť legislatívnych krokov:

  • Q4/2022 Novela zákona o IPKZ bude zverejnená v MPK
  • Q1/2023 Novela zákona o IPKZ bude schválená vládou SR
  • Q4/2023 zverejnenie Novely zákona o IPKZ v Zbierke zákonov

Ak sa pozrieme na začiatky IPKZ, tak sú úzko spojené s našim vstupom do Európskej únie. Nové prevádzky museli mať vydané integrované povolenie k dátumu vstupu SR – do 30. apríla 2004. Existujúce prevádzky ho potrebovali najneskôr do 8 rokov od nadobudnutia účinnosti smernice o IPPC – do 30.10.2007. Aj to, čo sa u nás deje teraz je výsledkom dohody a spolupráce celej EÚ ale aj priemyselne najvyspelejších krajín sveta. Je na nás či to budeme vnímať ako tlak, alebo ako príležitosť.

Ing. Daša Šuleková, PhD.,

Oddelenie plánu obnovy SIŽP

Z  príspevku na konferencii APEL (Aktuálne požiadavky enviromentálnej legislatívy), Bratislava, on – line, 9. 12. 2021.

Ilustračné foto: pexels.com