Rok 2022 – čo nás čaká v enviromentálnej legislatíve

Klimatická zmena a Plán obnovy určujú zmeny v legislatíve týkajúcej sa živitného prostredia na rok 2022. Musíme sa pripraviť predovšetkým na tieto:

Každý z nás cíti klimatickú zmenu a sme citliví aj na kvalitu ovzdušia. Preto je v tejto oblasti asi najviac zmien v legislatíve. Pripravuje sa návrh zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, návrh zákona o ochrane ovzdušia, návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, návrh zákona o zmene klímy a nízkouhlíkovej transformácii a s tým súvisí aj vypracovanie množstva vykonávacích predpisov.

Pri ochrane prírody a krajiny sa budeme spoliehať na návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, návrh nariadení vlády SR, ktorými sa vyhlasujú chránené územia.

V oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) a krajinnom plánovaní na návrh zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a návrh zákona o krajinnom plánovaní.

Pri ochrane vôd pribudne návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 398/2012 Z. z.

V odpadovom hospodárstve návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a okrem toho návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 111/2019 Z. z., plus sa zmení vykonávacie nariadenie vlády SR č. 330/2018 Z. z. a pribudnú nové  vykonávacie predpisy.

V IPKZ návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Enviromentálny fond sa v čase coronakrízy skloňoval často a preto ho tiež čakajú zmeny. Pripravuje sa návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Okrem toho ešte pripravujeme návrh legislatívneho zámeru zákona o štátnych orgánoch v oblasti dozoru a kontroly životného prostredia a návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie v znení zákona č. 362/2015 Z. z.

Mgr. Janette Smažáková, riaditeľka Odboru legislatívy MŽP SR

Z  príspevku na konferencii APEL (Aktuálne požiadavky enviromentálnej legislatívy), Bratislava, on – line, 9. 12. 2021.

Ilustračné foto: pexels.com