Stanovisko APOH k nakladaniu s plastovým odpadom

PR správa

Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve, ako prvé dobrovoľné profesijné združenie subjektov podnikajúcich v odpadovom hospodárstve založené v Slovenskej republike s viac ako tridsať ročnou históriou, združuje podnikateľské subjekty poskytujúce široké spektrum služieb v odpadovom hospodárstve. V reakcii na medializované informácie ohľadom nakladania s plastovým odpadom v údajnom rozpore s platnou legislatívou Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH) vydáva nasledovné stanovisko:

Asociácia združujúca poskytovateľov služieb v oblasti odpadového hospodárstva (APOH), všetci jej členovia sa hlásia k zodpovednému prístupu pri nakladaní s odpadmi. Členovia Asociácie pri plnení zmluvných povinností dbajú na prísne dodržiavanie legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva. Dovoľujeme si zdôrazniť, že členovia APOH sú širšou odbornou i laickou verejnosťou prijímaní ako spoločnosti rešpektujúce environmentálne normy a pravidlá podnikania. Praktické skúsenosti a dlhoročné odborné znalosti členov APOH vedú k dlhodobému a rešpektovanému partnerstvu s orgánmi štátnej správy a so samosprávami. Asociácia sa aktívne hlási a prispieva k napĺňaniu cieľov recyklácie, ku ktorým Slovensko pristúpilo, a ktoré sú premietnuté v Zákone o odpadoch. Súčasťou činnosti členov APOH je aj nakladanie s vytriedenými zložkami komunálnych odpadov v zmysle Hierarchie odpadového hospodárstva Slovenskej republiky. Materiálová recyklácia odpadov z plastov je podmienená najmä technologickými a kapacitnými možnosťami zberových spoločností a recyklátorov. Ak dané podmienky materiálovú recykláciu odpadov z plastov neumožňujú, je ich energetické zhodnotenie vhodnou alternatívou v súlade s Hierarchiou odpadového hospodárstva. Energetickým zhodnotením dochádza k zníženiu použitia fosílnych palív, k výrobe elektrickej energie, prípadne tepla. Z dôvodu nepresných a zavádzajúcich záverov, ktoré odzneli v médiách a na sociálnych sieťach, považujeme za potrebné poukázať na zákonnosť uvedeného spôsobu nakladania s odpadmi. APOH s poľutovaním konštatuje, že šírenie zavádzajúcich informácií spôsobené neznalosťou problematiky na strane autorov článkov neprispieva k zvyšovaniu úsilia občanov, výrobcov obalových výrobkov, zberových spoločností a recyklátorov pri plnení povinností súvisiacich s triedeným zberom na Slovensku. Asociácia sa aktívne zapája do rôznych diskusií odbornej verejnosti, ktorých súčasťou je aj problematika nakladania s komunálnymi odpadmi. Rovnako je aktívna pri procese legislatívnych zmien v gescii Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. 

Zdroj: apoh.sk

Členovia APOH si uvedomujú výzvy, ktoré čakajú odpadové hospodárstvo na Slovensku v najbližšíchrokoch v oblasti zberu, triedenia a následného využívania odpadov, ochrany životného prostredia a znižovania

uhlíkovej stopy. Radi by sme zdôraznili, že APOH ako profesijné združenie so svojimi praktickými a dlhoročnými znalosťami je vždy pripravené byť partnerom aj na strane médií v oblasti edukácie a prinášania osvety z oblasti odpadového hospodárstva. Verím, že činnosť APOH a jej členov prispeje aj v budúcnosti k environmentálne  zodpovednému prístupu Slovenska pri nakladaní s odpadmi v súlade s rastúcimi klimatickými výzvami.

V Bratislave, 9.9.2021

Ing. Martin Múdry výkonný riaditeľ Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve

Ilustračné foto: pexels.com