Výborný pomocník pre kompostovanie – hygienický fermentor

PR správa:

Vybudovať novú modernú kompostáreň alebo bioplynovú stanicu sa nedá z večera do rána, nehovoriac o výške investície. Mestá a obce však môžu svoju situáciu s chýbajúcim hygienizačným zariadením vyriešiť, ak už majú kompostáreň na zelený bioodpad. 

Úsporný a automatizovaný hygienizačný kontajner pre mestskú kompostáreň Kuchynský odpad z domácností musí pred spracovaním prejsť tzv. procesom hygienizácie. Počas nej musí byť dosiahnutá teplota nad 70 oC po dobu 60 minút, čím sa zabezpečí neutralizácia patogénnych látok. Na tento účel slúži aj hygienizačný CSC kontajner. Zhygienizovaný bioodpad na ďalej kompostuje na základkach v kompostárni tak, ako je to pri spracovaní zeleného bioodpadu. Tento hygienizačný fermentor bol vyvinutý odborníkmi na kompostovacie procesy s tridsaťročnou praxou a využíva sa po celom svete. Inovatívne, úsporné a navyše mobilné zariadenie umožňuje prevádzkovateľovi kompostárne mať celý proces neustále pod kontrolou na jedno kliknutie v smart telefóne.

Zdroj: menejodpadu.sk

Výhody CSC kontajnera:

• fermentačné zariadenie pre spracovanie kuchynského BRKO,

• jednoduchá manipulácia a rýchla mobilita prostredníctvom hákového nosiča,

• aktívny prevzdušňovací systém umožňuje lepší prístup vzduchu k materiálu, urýchľuje proces hygienizácie,

• riadenie procesu na diaľku – neustály prehľad o priebehu hygienizácie prostredníctvom počítača, tabletu či

smart telefónu,

• aplikácia, ktorá umožní vizualizáciu procesov v kontajneri,

• možnosť exportovať dáta na ďalšie využitie,

• polopriepustná ochranná membrána, ktorá zabráni unikaniu pachov do okolia,

• nízka spotreba elektrickej energie,

• jednoduchá manipulácia – plnenie a vyprázdňovanie zariadenia,

• zariadenie spĺňa legislatívne požiadavky spracovania pre vedľajšie živočíšne produkty kategórie 3.

Takýmto spôsobom sa so zberom a zhodnotením kuchynského odpadu vysporiadali aj v Čadci. Z európskych prostriedkov vybudovali novú kompostáreň. Avšak bez hygienizačného kontajnera by kuchynský odpad v mestskej kompostárni nemohli spracovať. „Nie je nič jednoduchšie a lepšie, ako zhodnotiť kuchynský odpad vo vlastnom zariadení.Týmto sa nielen dodržiava legislatíva, ale mesto znižuje aj negatívny environmentálny vplyv skládkovania kuchynského odpadu z hľadiska tvorby emisií skleníkových plynov a znečisťovania povrchových a podzemných vôd, pôdy a ovzdušia,“ hovorí Emília Ďuranová, vedúca oddelenia životného prostredia a odpadového hospodárstva v Čadci. Cieľom zberu kuchynského odpadu by nemalo byť len jeho zavedenie, ale aj pohodlný systém pre občanov a vysoká úroveň triedenia. To všetko je však zbytočné ak sa bioodpad nepremení na energiu alebo hnojivo. Práve preto je nevyhnutné, aby mali samosprávy v dostupnej blízkosti koncové zariadenia. CSC hygienizačný kontajner poskytuje rýchle a účinné riešenie pre mestskú aj súkromnú kompostáreň. JRK Slovensko je dlhodobým partnerom slovenských miest a obcí v oblasti riešení pre biologicky rozložiteľný odpad s cieľom znížiť množstvo skládkovaného odpadu a modernizovať odpadové hospodárstvo. Pôsobí vo všetkých regiónoch Slovenska.

Ilustračné foto: menejodpadu.sk